Príspevok na obnovu rodinného domu

Dňa 6.9.2023 boli vyhlásené podmienky pre novú už 4. výzvu. 

Naše kapacity pre spracovanie dokumentácie, energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení boli naplnené. Ďalších záujemcov berieme až do jarnej výzvy (ktorá bude vyhlásená v marci).

Vo výzve č. 3 sme pomohli ďalším 40 rodinám k získaniu príspevku na obnovu ich rodinného domu.

 V rámci pilotnej výzvy (výzva č. 1 a 2) sme spracovali a podali 60 žiadostí, celkovo sme tak pomohli žiadateľom sumou 848 100 €.

Podmienky poskytnutia príspevku na obnovu domov

Podmienky sú platné pre novú 4. výzvu.

Na realizáciu akých prác môžete žiadať o príspevok?

Predmetom obnovy bude ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení:

  • obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30%
  • súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A

A skupina opatrení - zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

- zateplenie obvodového plášta
- zateplenie strešného plášťa
- výmena otvorových konštrukcií
- zateplenie podlahy nevykurovaného priestoru
- zateplenie stropu nevykurovaného priestoru
- zateplenie podlahy na teréne

B skupina opatrení - inštalácia zdroja energie

- tepelné čerpadlá
- fotovoltické panely
- solárne kolektory
- plynový kondenzačný kotol (za splnenia špecifických podmienok)
- rekuperácia
- iný tepelný zdroj (napr. elektrokotol)

C skupina opatrení - zelená strecha

- intenzívna
- extenzívna

D skupina opatrení - akumulačná nádrž na dažďovú vodu

- podzemná
- nadzemná

E skupina opatrení - inštalácia tieniacej techniky

- trvalo zabudované vonkajšie pohyblivé žalúzie

F skupina opatrení - odstránenie azbestu

- zo striech
- zo stien

Kto môže žiadať o poskytnutie príspevku?

Žiadateľom je fyzická osoba ktorá:

  • je občanom členského štátu EÚ
  • je spôsobilá na právne úkony
  • je vlastníkom (bezpodielovým alebo podielovým) RD
  • nebola právoplatne odsúdená za trestné činy finančného charakteru – táto podmienka platí pre všetkých vlastníkov RD

Žiadateľ nesmie zmeniť vlastnícky vzťah do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutie príspevku!  

Všeobecné podmienky intenzity pomoci

  • Požadovaná úspora primárnej energie min. 30%
  • Max. výška pomoci pri úspore primárnej energie 30-60% je 15 000 €
  • Max. výška pomoci pri úspore primárnej energie 60% je 19 000 €
  • Intenzita pomoci max. 75% z oprávnených nákladov vypočítaných na základe výšky príspevku v rámci jednotlivých opatrení, ktorú určilo ministerstvo

Žiadateľ nemusí pri podaní žiadosti predkladať energetický certifikát (EC) alebo projektové energetické hodnotenie (PEH), ale musí ho predložiť najneskôr  do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.

Žiadateľ nemusí pri podaní žiadosti predkladať vyjadrenie stavebného úradu (ohlášku alebo stavebné povolenie), nemôže však konať v rozpore so stavebným zákonom, to znamená, že nemôže realizovať čiernu stavbu – v závislosti od rozsahu prác si potrebuje vybaviť ohlášku alebo stavebné povolenie

Informácie sú čerpané zo stránky: www.obnovdom.sk, ktorá je spravovaná SAŽP.

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy RD

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie, energetických certifikátov, energetického hodnotenia a komplexnej služby a pomoci so žiadosťou, bude určená v závislosti od rozsahu spracovania projektovej dokumentácie.

Projekt bez potreby ohlášky alebo stavebného povolenia

600

Pokiaľ si rozsah prác na dome nevyžaduje OS ani SP (bežné udržiavacie práce)

Projekt v rozsahu na ohlásenie stavebných úprav stavebnému úradu

1100 €

Minimálny rozsah projektovej dokumentácia pre ohlásenie stavby a potrebná dokumentácia pre posúdenie žiadosti zo strany SAŽP.
(Ak rozsah prác na dome nevyžaduje stavebné povolenie)

Projekt v rozsahu stavebného povolenia

od 1800 €

Minimálny rozsah projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia a potrebná dokumentácia pre posúdenie žiadosti zo strany SAŽP.
(Ak rozsah prác na obnove domu vyžaduje stavebné povolenie)

Služba splnomocnenca

100

V rámci nami zhotoveného projektu, Vám ponúkame aj možnosť splnomocnenia vo veci podania žiadosti a konania pri procese schvaľovania žiadosti

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Na stiahnutie